BUITENGEWOON OPSPORINGAMBTENAAR

Sinds 2005 is de Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar van kracht. Deze door de Minister van Justitie bekrachtigde regeling bepaald dat Buitengewoon opsporingsambtenaren aan wie geweldbevoegdheden zijn toegekend, hiervoor jaarlijks een theorie- en een praktijktoets afleggen.
Deze verplichte jaarlijkse toets betreft de theorie van het wettelijk kader waar binnen de Boa de aan hem toegekende bevoegdheden toepast. Daarnaast is de toets van het praktijk gedeelte gericht op de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken, en het gebruik van de aan de Boa toegekende geweldmiddelen.
Zonder het met goedgevolg afleggen van deze verplichte jaarlijks toets is de Boa niet bevoegd voor het gebruik van de aan hem/haar toegekende bevoegdheden.

VOOR WIE.

Deze training is voor Buitengewoon opsporingsambtenaren aan wie de in de Politiewet 2012 genoemde bevoegdheden zijn toegekend.
Boa 1 : Bevoegd gebruik geweld.
Boa 2 : Gebruik geweld, en fouilleren
Boa 3 : Gebruik geweld, fouilleren, transportboeien.
Boa 4 : Gebruik geweld, fouilleren, transportboeien, wapenstok.
Boa 5 : Gebruik geweld, fouilleren, transportboeien, wapenstok en pepperspray.

DOEL EN INVULLING VAN DE TRAINING.

Tijdens de trainingen die verzorgd worden door gecertificeerde instructeurs, worden in verschillende lesblokken de theorie en de praktijk behandeld. In deze lessen is ruimte voor inbreng vanuit de eigen dagelijks praktijk.
Tijdens de trainingen zullen de feitelijke aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken worden behandeld. Maar ook wordt er ruime aandacht besteed aan, proportionaliteit, subsidiariteit, veiligheid, communicatie en dé escalerend optreden. Het behandelen van genoemde doelen zullen bijdragen aan een professionele houding, zorgvuldig en proportioneel optreden en verbale en fysieke weerbaarheid van de Buitengewoon opsporingsambtenaar.

LEERDOELEN:

In de trainingen zullen de volgende leerdoelen behandeld worden :
 Theorie, en wettelijk kader voor de bevoegdheden en de geweldtoepassing.
 Aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken.
 Opbrenggrepen
 Bevrijdingstechnieken
 Gebruik van de toegekende geweldmiddelen.
 Professionele beroepshouding
Bovenstaande vaardigheden worden zowel voor solo als duo procedure getraind.

TOETS EN EXAMEN:

Tijdens de verschillende trainingsdagen zullen de getrainde vaardigheden herhaald worden en opgebouwd worden. Aansluitend zullen er 1 of meerdere “proef” momenten zijn. Op deze manier wordt de cursist eigen gemaakt met de wijze waarop het examen wordt afgelegd. Dit examen wordt afgenomen door één of meerder examinatoren van de Politie Academie, en is niet inbegrepen in de training. Wanneer de cursist dit theorie- en praktijkexamen met goed gevolg aflegt ontvangt deze daarvan een certificaat.

Neem contact met ons op om een offerte aan te vragen