ALGEMENE VOORWAARDEN KAMATO GYM

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1 Inschrijven bij Kamato Gym kan door het volledig invullen van de lidmaatschaps- overeenkomst. Er dient bij inschrijving altijd een geldig legitimatiebewijs overlegt te worden. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent wordt u lid (hierna verder genoemd “het lid”) van Kamato Gym.

2 Kamato Gym is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en Huisregels te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden en Huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. Leden worden minimaal één maand van tevoren op de hoogte gesteld van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en of de Huisregels.

3 Wanneer één of meer van de geldende regels in de Algemene Voorwaarden op enig moment ongeldig of in strijd met de wet en/of regelgeving is, blijven de overige bepalingen van kracht.

4 Slechts in onderling overleg tussen lid en de leiding van Kamato Gym kan worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden en/of Huisregels. Deze afwijking zal schriftelijk worden bevestigd aan het lid, door de leiding van Kamato Gym.

5 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 16 mei 2016 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd document. Voor alle zaken waarin deze Voorwaarden en de Huisregels niet voorzien, beslist de leiding van Kamato Gym.

6 Door inschrijving, verklaart het lid de op het lidmaatschap van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de Huisregels van Kamato Gym te kennen en te accepteren.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAPSGELD EN BETALING

1 De minimale duur van het lidmaatschap bij aanvang is 3 maanden. Het lidmaatschap wordt, na de periode van 3 maanden, automatisch omgezet naar een abonnement naar keuze, welke is aangegeven op het inschrijfformulier.

2 Het lidmaatschapsgeld of contributie wordt maandelijks vooraf betaald. Er kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald, tenzij anders met Kamato Gym overeengekomen (IBAN NL36 RABO 0309 9170 26 t.n.v. Kamato Gym). Deze automatische incasso vindt plaats rond de eerste van iedere maand. Indien de startdatum niet op de eerste van de maand valt, wordt het resterende lidmaatschapsgeld van de eerste maand gelijk met de eerstvolgende maand geïncasseerd.

3 Bij een niet tijdige ontvangst van het lidmaatschapsgeld, om welke reden dan ook, dient het lid binnen twee weken alsnog het verschuldigde bedrag te betalen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering uit handen gegevens. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

4 Er is een mogelijkheid om te switchen van abonnement. Dit dient wel 1 maand van tevoren, door middel van een e-mail of schrijven aangegeven te worden bij de administratie of leiding van Kamato Gym.

5 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

6 Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

7 Als het lid – indien daartoe gerechtigd – geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

8 Het lid is gerechtigd om het lidmaatschap tijdelijk stop te zetten voor bijvoorbeeld zwanger of langdurige blessure. Dit kan alleen voor een periode van minimaal 4 weken of meer. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen. Het lid betaalt dan een passief lidmaatschap van € 7,50 per maand.

9 Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid toegang tot Kamato Gym worden geweigerd. Kamato Gym is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

10 Wanneer een automatische incasso mislukt is Kamato Gym gerechtigd om per mislukte automatische incasso een bedrag van €5,- (vijf euro) in rekening te brengen.

ARTIKEL 3: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

1 Bij beëindigen van uw lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand vóór ingang van de nieuwe betalingsperiode. Indien niet tijdig wordt opgezegd is het lid de contributie voor de volgende periode alsnog verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde contributiegelden plaats. Het staat het lid vrij door te trainen tijdens deze periode.

2 Het opzeggen van uw lidmaatschap geschiedt door middel van een ingevuld uitschrijfformulier, waarmee het abonnement wordt stopgezet. Een uitschrijfformulier is verkrijgbaar bij de leiding, trainer of administratie van Kamato Gym. Opzeggingen worden altijd door Kamato Gym schriftelijk / per e-mail bevestigd.

3 Indien een lid wegens een blessure, met een duur van meer dan een maand, niet aan de lessen kan deelnemen, kan een verzoek tot deactiveren van de contributie worden ingediend bij Kamato Gym. Het deactiveren van de contributie kan alleen worden toegekend i.v.m. medische redenen en na overleg van een doktersverklaring of na goed overleg. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De automatische incasso blijft gedurende de overeenkomst aaneengesloten doorlopen. Het lid betaalt dan een passief lidmaatschap van € 7,50- per maand.

4 In geval van zwangerschap, is het mogelijk om de contributie 6 maanden stop te zetten. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat men aangeeft niet meer in staat te zijn om te trainen. Na 6 maanden zal de contributie automatisch weer gaan lopen. Deze tijdelijke stopzetting is alleen mogelijk indien het lid dit aan het begin van de zwangerschap schriftelijk of per e-mail aanvraagt bij de leiding of de trainer.

ARTIKEL 4: TRAINING

1 Het annuleren van een Personal trainingssessie kan tot 24 uur voordat de training start. Indien de trainingssessie minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, heeft Kamato Gym het recht om de training volledig in rekening te brengen.

2 Personal trainingssessies verlopen na 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Restitutie van Personal Trainingssessies is niet mogelijk.

3 Indien Kamato Gym een Personal trainingssessie, door welke omstandigheden dan ook, niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten een week op. In overleg met de trainer van Kamato Gym kan een andere datum en/of tijdstip worden vastgesteld.

4 Kamato Gym is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een Personal trainingssessie.

Artikel 5: Tarieven, openingstijden, lesrooster

1 Kamato Gym behoud zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen. Het lid wordt minimaal één maand van tevoren op de hoogte gesteld van prijswijzigingen.

2 Kamato Gym behoudt zich het recht voor om de openingstijden, lestijden, het rooster en/of de locatie waar de lessen gegeven worden te wijzigen of volgens een aangepast programma aan te bieden.

3 Wegens training, cursus of ziekte van de trainer kunnen de groepslessen vervallen. Er zal getracht worden een vervanger te vinden. Bij niet tijdig vinden van een vervanger zal de les komen te vervallen. Deze les is in te halen op een inhaaldag.

4 Kamato Gym zal in de vakantie periodes een vakantierooster hanteren waardoor de lessen op andere dagen of tijdstippen kunnen plaatsvinden. De data zullen tijdig gecommuniceerd worden.

5 Kamato Gym zal voor de gesloten periode een aantal inhaaldagen  organiseren. De data zullen tijdig gecommuniceerd worden. Op officiële feestdagen is de Gym gesloten!

ARTIKEL 6: PRIVACY

1 Verwerking van de persoonsgegevens van het lid, gebeurt binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het bijzonder de wet op bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

2 Kamato Gym verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, ledenadministratie, debiteuren- administratie, klachtenafhandeling en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot diensten van Kamato Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Kamato Gym.

ARTIKEL 7: RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

1 Het gebruik van de apparatuur, het volgen van trainingen, programma(s), trainings-onderdelen en/of activiteiten of sportonderricht van welke aard ook bij Kamato Gym, is geheel voor eigen risico van het lid.

2 Kamato Gym, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid zijdens (leidinggevenden van) Kamato Gym.

3 Kamato Gym, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens (leidinggevenden van) Kamato Gym.

4 Het lid is verplicht voor en tijdens de les aan de trainer de veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Denk aan oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de tijdens de les de leslocatie verlaten zonder dit aan de trainer mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid (men kan b.v. na een klap op het toilet ineen zakken).

5 Ieder lid is het verplicht aandacht te schenken aan de persoonlijke hygiëne en verzorging. Van de leden wordt verwacht dat zij fris en verzorgd op de training verschijnen. Geen lange nagels i.v.m. verwondingen, geen transpiratielucht en schone trainingskleding. Tijdens de lessen is het dragen van sieraden en/of piercings niet toegestaan, ook niet op niet zichtbare plaatsen. Dit voor de eigen veiligheid en die van de trainingspartner. Het dragen van een bril of contactlenzen is voor eigen risico.

6 In de sportzaal dient u correcte sportkleding te dragen, buitenschoenen zijn niet toegestaan in de sportzaal.

7 Tijdens de Krav Maga training is het dragen van een T-shirt van Kamato Gym verplicht. Trainen in de zaal geschiedt alleen op blote voeten. Ook is gebruik van een handdoek tijdens de lessen verplicht. Bescherming middels een tok, bit, scheenbescherming, en fightinggloves is verplicht. Vraag de trainer welk merk/soort beschermingsartikelen geschikt zijn en welke wel en/of niet gebruikt mogen worden tijdens de les.

8 Het lid van Kamato Gym verklaart de geleerde technieken alleen in de lessen te gebruiken of om zijn/haar lichamelijke veiligheid of zijn/haar naaste te beschermen als noodweersituaties zich voordoen.

9 Kamato Gym heeft het recht om het lid te weigeren, wanneer het lid niet in staat wordt geacht de instructies op te volgen.

10 Het is verboden te eten in de zaal, tenzij door de trainer anders bepaald (bv. voor diabetici).

ARTIKEL 8: HUISREGELS

1 Het lid is verplicht de door Kamato Gym gehanteerde Huisregels na te leven. Kamato Gym kan te allen tijde het lid dat zich niet houdt aan de Huisregels of wiens gedrag daar anderszins aanleiding toe geeft, de toegang tot de locatie en of de trainingsfaciliteiten te weigeren of te ontzeggen.

2 Kamato Gym heeft het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schendingen van de Huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap van het lid per direct te beëindigen zonder restitutie van het lidmaatschap.

3 De leden van Kamato Gym zijn verplicht hun of hun kinderen aan te melden voor de les via de website. Is dit niet gedaan heeft Kamato Gym het recht om de deelnemers te weigeren in de les. De credits in de app zullen niet worden opgespaard om toe te kunnen passen in andere lessen in andere weken.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Kamato Gym aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen lid en Kamato Gym, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Kamato Gym, KVK Rotterdam 65146786